top of page

Mentions légales

INFORMATIONS ÉDITEUR

Le site www.green-biodiv.eu est la propriété du partenariat du projet POCTEFA, EFA057/15 GREEN, représenté par le chef de File FORESPIR.

Éditeur : FORESPIR, 64 rue Raymond IV, 31000 TOULOUSE, France

Directeur de publication : Sébastien CHAUVIN, Directeur GEIE FORESPIR 

Rédaction, iconographie et cartographie : EFA057/15 GREEN

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

L'utilisateur est informé, conformément à l'article 27 de la loi "Informatique, fichiers et libertés" du 6 janvier 1978, que les informations qu'il communique en répondant aux formulaires présents sur le site sont uniquement destinées au partenariat du projet EFA057/15 GREEN. L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification relatif à l'ensemble des données nominatives le concernant en écrivant au GEIE FORESPIR.

PROPRIÉTÉ, DROIT D'AUTEUR 

Tous les éléments composants le site sont la propriété exclusive du partenariat du projet POCTEFA, EFA057/15 GREEN.

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse du GEIE FORESPIR est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

La création de liens hypertextes vers le site www.green-biodiv.eu est soumis à l'accord préalable du Directeur de la Publication.

Les photos du site ne sont pas libres de droit, elles publiées avec l'aimable autorisation de leurs auteurs :

- Antoine Ségalen

- Emmanuel Rouyer

- Andoni Mugica

- Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

- Gestión Ambiental de Navarra S.A

- Sergi Riba Maza

- Parc Naturel Régional des Pyrénées-Ariégeoises

- Sébastien Chauvin

- GEIE FORESPIR

 

CONTENUS ET SERVICES

Pour signaler une erreur ou demander la rectification d'informations, contactez le GEIE FORESPIR.
L'éditeur ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences résultant de l'utilisation des informations publiées sur ce site, et décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.
Les liens vers d'autres sites sont indiqués à titre d'information, et n'impliquent aucune caution de la part de l'éditeur.

Aviso legal

INFORMACIONES EDITOR

La web www.green-biodiv.eu es propiedad del partenariado del POCTEFA, EFA057/15 GREEN, representado por el jefe de fila de FORESPIR.

Editor : FORESPIR, 64 rue Raymond IV, 31000 TOULOUSE, Francia

Director de publicación: Sébastien CHAUVIN, Director GEIE FORESPIR 

Redacción, iconos y cartografía: EFA057/15 GREEN

LEY RELATIVA A LA INFORMÁTICA Y LAS LIBERTADES 

El usuario esta informado, conforme al artículo 27 de la ley francesa "Informática, ficheros y libertades" del 6 de enero de 1978 que las informaciones que comunica respondiendo a los formularios presentes en la web son únicamente destinados al partenariado del proyecto EFA057/15 GREEN. El usuario esta informado de que dispone de un derecho de acceso y de rectificación relativo al conjunto de datos nominativos que le concierne escribiendo a GEIE FORESPIR

 

PROPRIEDAD, DERECHOS DE AUTOR 

Todos los elementos que componen la web son de propiedad exclusiva del partenariado del proyecto  POCTEFA, EFA057/15 GREEN.

Toda representación total o parcial de esta web sea por el procedimiento que sea sin la autorización del GEIE FORESPIR está prohibida y constituiria una imitación expresa penalizada por los artículos L.335-2 del Código de la Propiedad Intelectual.

La creación de enlaces de la web www.green-biodiv.eu debe tener el acuerdo previo y revisión del Director de la publicación.

Las fotos de la web no son libres de derecho, están publicadas con la amable autorización de sus autores:

- Antoine Ségalen

- Emmanuel Rouyer

- Andoni Mugica

- Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

- Gestión Ambiental de Navarra S.A

- Sergi Riba Maza

- Parque Natural Regional de Pirineos-Ariégeoises

- Sébastien Chauvin

- GEIE FORESPIR

 CONTENIDOS Y SERVICIOS

Para avisar de un error o pedir una rectificación de informaciones contacte el GEIE FORESPIR.
El editor no puede en ningún caso ser responsable de las consecuencias resultado de la utilización de informaciones publicadas en esta web y declina toda responsabilidad en caso de error u omisión.

Los enlaces a otras webs se indican a título informativo y no implican ninguna garantía de la parte del editor.

Avís legal

INFORMACIONS EDITOR

El web www.green-biodiv.eu és propietat del partenariat del POCTEFA, EFA057/15 GREEN, representat pel cap de fila de FORESPIR.

Editor : FORESPIR, 64 rue Raymond IV, 31000 TOULOUSE, França

Director de publicació: Sébastien CHAUVIN, Director GEIE FORESPIR

Redacció, icones i cartografi: EFA057/15 GREEN

LLEI RELATIVA A LA INFORMÀTICA I LES LLIBERTATS 

L'usuari està informat, d'acord amb l'article 27 de la llei francesa "Informàtica, fitxers i llibertats" del 6 de gener de 1978, que les informacions que comunica responent als formularis presents al web són únicament destinats al partenariat del projecte EFA057 / 15 GREEN. L'usuari està informat que disposa d'un dret d'accés i de rectificació relatiu al conjunt de dades nominatives que li concerneix escrivint a GEIE FORESPIR.

 

PROPIETAT,  DRETS D’AUTOR  

Tots els elements que componen el web són de propietat exclusiva del partenariat del projecte POCTEFA, EFA057 / 15 GREEN.

Tota representació total o parcial d'aquest web sigui pel procediment que sigui sense l'autorització del GEIE FORESPIR està prohibida i constituiria una imitació expressa penalitzada pels articles L.335-2 del Codi de la Propietat Intel·lectual.

La creació d'enllaços del web www.green-biodiv.eu ha de tenir l'acord previ i revisió del director de la publicació.

Les fotos del web no són lliures de dret, estan publicades amb l'amable autorització dels seus autors:

- Antoine Ségalen

- Emmanuel Rouyer

- Andoni Mugica

- Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

- Gestió Ambiental de Navarra S.A

- Sergi Riba Maza

- Parc Natural Regional de Pirineus-Ariégeoises

- Sébastien Chauvin

- GEIE FORESPIR

 CONTINGUTS I SERVEIS

Per a avisar d'un error o demanar una rectificació d'informacions contacteu el GEIE FORESPIR.

L'editor no pot en cap cas ser responsable de les conseqüències resultat de la utilització d'informacions publicades en aquest web i declina tota responsabilitat en cas d'error o omissió.

Els enllaços a altres webs s'indiquen a títol informatiu i no impliquen cap garantia de la part de l'editor.

.

Lege oharra

ARGITARATZAILEAREN INFORMAZIOAK

www.green-biodiv.eu webgunea POCTEFA, EFA057/15 GREENen jabetzakoa da eta FORESPIReko bazkide buruak ordezkatzen du.

Argitaratzailea: FORESPIR, 64 rue Raymond IV, 31000 TOLOSA, Frantzia

Argitalpenaren zuzendaria: Sébastien CHAUVIN,  GEIE FORESPIReko zuzendaria

Idazketa, ikonoak eta kartografia: EFA057/15 GREEN

INFORMATIKARI ETA ASKATASUNEI BURUZKO LEGEA  

Erabiltzaileak badaki, 1978ko urtarrilaren 6ko "Informatika, fitxategiak eta askatasunak” lege frantsesaren 27. artikuluaren arabera, webguneko formularioen bitartez ematen dituen informazioak  EFA057/15 GREEN proiektuaren lankidetzarako baino ez direla erabiliko. Erabiltzaileak badaki bere datu izendunak eskuratu eta zuzentzeko eskubidea duela, eta eskubide horiek erabiltzeko GEIE FORESPIRera idatzi behar duela.

 

JABEGOA, EGILE ESKUBIDEAK  

Webgunea osatzen duten elementu guztiak POCTEFA, EFA057/15 GREEN proiektuaren bazkideen jabetzakoak dira esklusiboki.

Debekatuta dago webgune hau osorik edo partzialki erreproduzitzea, prozedura edozein dela ere,  GEIE FORESPIRen baimenik gabe egiten bada. Imitazioa litzateke eta, beraz, Jabego Intelektualaren Kodeari buruzko L.335-2 artikuluek berariaz adierazitako zigorrekin zehatuko litzateke.

www.green-biodiv.eu webgunearen estekak sortzeko ezinbestekoa da aurretik argitalpenaren zuzendariaren baimena edukitzea eta hark gainbegiratuta egotea.

Webguneko argazkiek egile eskubideak dituzte; beraz, egileek esker onez emandako baimenarekin argitaratu dira:

- Antoine Ségalen

- Emmanuel Rouyer

- Andoni Mugica

- Aiguestortes eta San Maurizio Lakuaren parke nazionala

- Gestión Ambiental de Navarra SA

- Sergi Riba Maza

- Ariegeko Pirinioetako Eskualdeko Parke Naturala

- Sébastien Chauvin

- GEIE FORESPIR

 EDUKIAK ETA ZERBITZUAK

Errore baten berri emateko edo informazioak zuzentzeko eskatzeko, jarri harremanetan GEIE FORESPIRekin.

Argitaratzailea ezin da inoiz izan webgune honetan argitaratutako informazioen erabileraren ondoriozko kalteen erantzulea eta uko egiten dio erroreen edo omisioen erantzule izateari.

Beste webguneetako estekak informazio gisa adierazten dira eta ez dute esan nahi editoreak bermatuta daudenik

.

bottom of page