top of page

EL PROJECTE GREEN

Objectius

ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE

La serralada del Pirineu és una gran reserva de biodiversitat caracteritzada per una forta diversitat de medis naturals, i d'espècies extraordinàries.

L'alt valor natural d'aquests ecosistemes es reflecteix en la multitud d'entitats que protegeixen, dinamitzen, posen en valor, acompanyen i gestionen aquests territoris i aquests ecosistemes: Parcs Nacionals, Parcs Naturals Regionals, Parcs Naturals, Reserves Naturals Regionals, Reserves de biodiversitat, protecció de biòtop, Ens conservadors d'espais Naturals, Reserves biològiques, etc.

La presència de medis naturals similars i problemàtiques de conservació d'hàbitats, o d'espècies similars, o l'existència d'iniciatives complementàries pel que fa a la protecció mediambiental, han conduït a aquests espais naturals a cooperar per tal de posar en marxa entre juny 2016 i maig 2019 el projecte GREEN "Gestió i posada en xarxa dels Espais Naturals del Pirineu".

El projecte GREEN pretén reforçar la coordinació entre espais naturals i els seus gestors:

Concretant la posada en xarxa dels gestors dels espais naturals del Pirineu;   

  • Compartint els coneixements, les pràctiques de gestió i els desafiaments de cada espai natural;

  •  Portant a terme accions específiques de restauració, conservació o gestió en tres tipus de mitjans prioritaris;

  • Informant a la societat, els responsables i els actors locals sobre els reptes específics de la biodiversitat del Pirineu.

Trobem al Pirineu diversos tipus d'espais naturals sobre els quals intervenen diverses entitats que tenen un objectiu comú: preservar els hàbitats i les espècies pirinenques. Aquestes entitats són diverses i tenen les seves pròpies normatives, recursos i eines de gestió, però comparteixen totes valors comuns, problemàtiques i reptes similars tractats sovint de manera diferent i independent.

Aquest context identificat des de fa anys porta als socis del present projecte GREEN a voler constituir una xarxa Pirinenca de cooperació i intercanvi d'experiències per tal d'unir esforços a favor de la conservació i la gestió de la biodiversitat dels Pirineus.

L'acció de posada en xarxa, té com a objectiu facilitar els intercanvis entre entitats mitjançant la creació d'una xarxa de gestió de la biodiversitat.

LES ACCIONS

CONSTITUIR UNA XARXA

Accions

MILLORAR LA BIODIVERSITAT DELS MITJANS FORESTALS

Cobrint més de la meitat de la superfície del Pirineu (59%), el bosc és una reserva important de biodiversitat.

La varietat dels ecosistemes forestals proporciona gran diversitat d'espècies animals i vegetals, però també fongs, líquens o microorganismes (bacteris del sòl ...). Dins dels boscos, s'intercalen altre tipus de medis (zones humides o aquàtiques, penya-segats, tarteres, landes ...), favorables a la presència d'espècies singulars, que augmenten com a resultat, la diversitat global de la serralada.

 

 

 

Els boscos juguen un paper ambiental important proporcionant a la societat nombrosos serveis ecosistèmics: per contribuir al desenvolupament sostenible del Pirineu, els boscos pirinencs han de respondre de manera sostenible, a les necessitats del conjunt dels usuaris, ja siguin d'ordre econòmic, social o mediambiental. Per això, la gestió forestal ha d'integrar tots els aspectes multifuncionals del bosc, i buscar localment l'interès general a llarg termini i el millor equilibri entre les diferents funcions.

Aquesta acció contribuirà a l'emergència d'estratègies transfrontereres amb l'objectiu de donar a la biodiversitat la rellevància necessària en la gestió dels mitjans forestals dels espais naturals i crear solucions comunes.

Per això pretenem enfortir la capacitat dels gestors que intervenen en els espais naturals dels Pirineus millorant la biodiversitat forestal. D'una banda, a través de l'avaluació de pràctiques forestals a escala del massís i de l'altra, duent a terme accions pilot sobre dos desafiaments prioritaris com la maduresa biològica de les masses forestals i la pressió dels ungulats.

MILLORAR LA BIODIVERSITAT DE MEDIS AGRO-PASTORALS

Els espais naturals del massís pirinenc compten amb una important superfície de medis "oberts" o "semi oberts" (prats, pastures, matolls...) amb diferents condicions estacionals (altitud, pendent, exposició, tipus de sòl).

L'abandonament agrícola d'aquests espais agro-pastorals té com a conseqüència una dinàmica de arbustització progressiva: les pastures alpines i els prats menys accessibles i difícilment mecanitzables són progressivament envaïts pels matolls i bosc. La composició faunística i florística específica d'aquests mitjans oberts disminueix, alhora que es desestructuren els hàbitats, fet que pot traduir-se en una disminució de la biodiversitat.

En algunes zones més accessibles o més productives, per contra, la freqüentació ha augmentat, el que també pot comportar una modificació de la flora i/o a l'aparició d'impactes no desitjats sobre els hàbitats (compactació del sòl, erosió, etc.).

Convé controlar l'evolució progressiva d'aquests equilibris si no volem observar una reducció progressiva de la biodiversitat en alguns espais del Pirineu.

D'altra banda, els aspectes socioeconòmics que la ramaderia i el pasturatge representen són forts desafiaments en la mesura que el manteniment d'aquestes activitats són necessàries com a principal eina de gestió de la biodiversitat dels sistemes agropastorals.

Per tot això, aquesta acció té com a objectiu afavorir la biodiversitat de manera global, a través del manteniment d'un mosaic entre hàbitats oberts.

Per fer-ho, els socis buscaran el manteniment d'un equilibri entre hàbitats de matolls i prats o pastures d'altura, treballant al mateix temps sobre els aspectes socioeconòmics i ecològics.​

MILLORAR LA BIODIVERSITAT DE MITJANS AQUÀTICS

Les zones humides i els medis aquàtics són ecosistemes molt singulars, una interfície entre la terra i l'aigua. Comporten nombroses funcions i reptes.

Alberguen una biodiversitat rica i notable composta per nombroses espècies (amfibis, insectes aquàtics, vegetacions amfíbies o aquàtiques) sense capacitat de viure fora de les condicions tan particulars que ofereixen aquests mitjans. Aquesta biodiversitat específica és desconeguda.

Els llacs i els estanys de muntanya són uns medis particularment buscats i freqüentats per diverses activitats turístiques i d'oci. Són, sovint, l'objectiu d'excursions i particularment apreciats pels pescadors. Els llacs i els estanys de muntanya també poden ser la seu d'activitats industrials com la hidroelectricitat. Pateixen l'impacte directe o indirecte de preses i de dics. L'impacte d'aquestes activitats sobre els llacs i els estanys encara és desconegut tot i que alguns estudis tendeixen a mostrar el caràcter perjudicial de certes pràctiques.

Finalment, les zones humides en general, i els llacs i els estanys de muntanya en particular representen laboratoris a cel obert per a estudiar, a partir dels sediments lacustres i l'aigua, el passat de les societats humanes i comprendre les tendències per al futur.

També constitueixen laboratoris per a registrar i estudiar els fenòmens actuals com els canvis globals, particularment el canvi climàtic.

D'acord amb això, aquesta acció té com a objectiu :

  • millorar el coneixement dels llacs i estanys del massís pirinenc

  • constituir una xarxa d'observació de l'impacte del canvi global sobre la biodiversitat dels llacs i estanys del massís pirinenc

  • difondre i valorar un patrimoni excepcional

  • conservar i restaurar ambients torbosos i per-torbosos

EL POCTEFA

POCTEFA 2014-2020 és l'acrònim del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra. Es tracta d'un programa europeu de cooperació territorial creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

El POCTEFA 2014-2020 constitueix la cinquena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social d'aquesta zona. POCTEFA cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de banda i banda dels Pirineus i de les zones litorals que participen en el Programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori.

POCTEFA

+ informacions:

www.poctefa.eu

bottom of page